artykuł nr 11

Uchwała Nr 91.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie opłaty targowej

artykuł nr 12

Uchwała Nr 90.XVII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

artykuł nr 13

Uchwała Nr 89.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 14

Uchwała Nr 88.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Nr 6.II.2014 z dnia 8.12.2014rw sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy

artykuł nr 15

Uchwała Nr 87.XVI.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016