artykuł nr 51

Uchwała Nr 51.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 52

Uchwała Nr 50.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2014 rok

artykuł nr 53

Uchwała Nr 49.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 54

Uchwała Nr 48.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

artykuł nr 55

Uchwała Nr 47.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach