artykuł nr 31

Uchwała nr 299/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

artykuł nr 32

Uchwała nr 298/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

artykuł nr 33

Uchwała nr 297/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

artykuł nr 34

Uchwała nr 296/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

artykuł nr 35

Uchwała nr 295/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.