artykuł nr 21

Uchwała nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

artykuł nr 22

Uchwała nr 308/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 23

Uchwała nr 307/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 24

Uchwała nr 306/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

artykuł nr 25

Uchwała nr 305/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi