artykuł nr 71

Uchwała nr 259/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 72

Uchwała nr 258/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

artykuł nr 73

Uchwała nr 257/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy terenowi w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 74

Uchwała nr 256/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

artykuł nr 75

Uchwała nr 255/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice