artykuł nr 31

Uchwała nr 129/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”

artykuł nr 32

Uchwała nr 128/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 113/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 33

Uchwała nr 127/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

artykuł nr 34

Uchwała nr 126/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

artykuł nr 35

Uchwała nr 125/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały nr 98/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.02.2012r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego