artykuł nr 21

Uchwała nr 139/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 22

Uchwała nr 138/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 23

Uchwała nr 137/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.

artykuł nr 24

Uchwała nr 136/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

artykuł nr 25

Uchwała nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.