artykuł nr 56

Uchwała nr 104/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 57

Uchwała nr 103/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia , nagród i dodatków socjalnych.

artykuł nr 58

Uchwała nr 102/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich z klasami I-III stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku

artykuł nr 59

Uchwała nr 101/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz planu wydatków na rok 2012 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłomnice.

artykuł nr 60

Uchwała nr 100/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.