artykuł nr 21

Ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania w...

Rozbudowa istniejącej hodowli zwierząt futerkowych, obręb Garnek.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

budowa przepompowni ścieków.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice

o ponownym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nadrzecznej w Skrzydlowie.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Michałow Rudnicki