artykuł nr 51

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 lutego 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 17 lutego 2012rDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

          zawiadamiam

że na wniosek Pana Waldemara Cichego, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL”, ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, pełnomocnika Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została wydana w dniu 17.02.2012r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozdział wód rzeki Warty w km 697+930 na właściwe koryto oraz Kanał Młynówki”, do realizacji na działkach nr ewid. 177/2, 180, 181, 202, 203, obręb Śliwaków.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

artykuł nr 52

OGŁOSZENIE GPRN-G.7113.2.2012

w sprawie : Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Kłomnice

artykuł nr 53

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536.) oraz Uchwały Nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011r w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W R...

artykuł nr 54

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Budowa linii oświetlenia ulicznego.

artykuł nr 55

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieznanice.