artykuł nr 21

Uchwała nr 77/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Witkowicach na rzecz Tadeusza Góry oraz Michała i Sylwii małż. Śledziński.

artykuł nr 22

Uchwała nr 76/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

artykuł nr 23

Uchwała nr 75/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Radomsko

artykuł nr 24

Uchwała nr 74/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przekazanie Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

artykuł nr 25

Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.