artykuł nr 21

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 308/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice w roku 2011. WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. ,,Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z teren...

artykuł nr 22

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 308/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2010 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice w roku 2011. WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy w zakresie "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w ro...

artykuł nr 23

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty konkurs...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2011

artykuł nr 24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 18...

budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

artykuł nr 25

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 10...

budowa przyłącza kablowego w msc. Skrzydlów ul. Wschodnia