artykuł nr 26

Uchwała Nr 298/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie :obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

artykuł nr 27

Uchwała Nr 297/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi RZERZĘCZYCE

artykuł nr 28

Uchwała Nr 296/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

artykuł nr 29

Uchwała Nr 295/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 30

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.