artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 24...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/348/2009 zawiadamiam

artykuł nr 22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wójta...

Przebudowie drogi powiatowej 1029 S DK 91 Kłomnice Pacierzów Karczewice Garnek DW 786 na długości 7910 mb, Gmina Kłomnice

artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 2 5...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/350/2009 zawiadamiam...

artykuł nr 24

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO...

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania p.n. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Kłomnice ” został przeprowadzony w dniu 14.09.2009r o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 103 przez Komisję Doradczo- Opiniodawczą ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Nr 28/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2009 r.

artykuł nr 25

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami/, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr 275/XXX/02 Rady Gminy w Kłomnicach z dnia 13.08.2002r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego ...