artykuł nr 61

Uchwała Nr 104/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 62

Uchwała Nr 103/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 63

Uchwała Nr 102/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 101/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie:rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 65

PROTOKÓŁ SESJI Nr XVI/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.04.2008r