artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia na rzecz gminy działki położonej w Konarach.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.05.2007r

Zarządzenie Nr 58/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25.05.2007r.

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówekoświatowych.

Na podstawieart. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwalą Nr 19/111/06 z dnia 29.12.2006r. Rady GminyKłomnice w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasadywynagradzania za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym woświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków dowynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2007r. do31 grudnia 2007r.

zarządza się, co następuje

§1

Ustala się dodatek motywacyjny dla Pani Danuty Topolskiej DyrektoraPrzedszkola w Rzerzęczycach w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocąobowiązującą od dnia 28.05.2007r.do31.08.2007r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: odwołania ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach.