artykuł nr 61

Uchwała Nr 282/XXXI/06 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 281/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyrażenia zgody na kontynuowanie działalności przez Młodzieżową Radę Gminy Kłomnice w roku 2006.

artykuł nr 63

Uchwała Nr 280/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany Uchwały Nr 254/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjny

artykuł nr 64

Uchwała Nr 279/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kłomnice.

artykuł nr 65

Uchwała Nr 278/XXX/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia w przedmiocie wartości jednego punktu stanowiącego podstawę do ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sa