artykuł nr 1

Uchwała Nr 19/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjaln

artykuł nr 2

Uchwała Nr 18/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Przystąpienia Gminy Kłomnice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

artykuł nr 3

Uchwała Nr 17/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

artykuł nr 4

Uchwała Nr 16/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 15/III/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK