artykuł nr 51

Zarządzenie nr 74/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 73/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 72/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawców klas.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 71/2005 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 70/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2005r.

ZARZĄDZENIE NR 70/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

 

na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym/Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z póżn.zm./

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku  nr 3  do Zarządzenia  nr 19/05 Wójta Gminy Kłomnice w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy z dnia 22 marca 2005r.w następujący sposób:

-zmiana stanowiska archiwisty z ½ etatu na ¾ etatu z dniem od 01 października 2005r.

 

§ 2. Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.