główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego w miejscowosci Kłomnice.

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 136/2019 z dnia 03.09.2019r.

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości że przeznacza się do najmu na okres do 3 lat, tj. do 30.06.2022 r. lokal użytkowy tj. pomieszczenie kancelarii o pow. 12,90 m2 oraz korytarz i WC o pow. 2,22 m2 (do wspólnego korzystania) znajdującego się na parterze w budynku w Kłomnicach „Zespół Gminny Nr 2” przy ul. Strażackiej 18A, na działce oznaczonej w rej. ewid. gruntów nr 449/11 o pow. 0,1210 ha, zabudowanej dwu kondygnacyjnym budynkiem o charakterze użytkowym, księga wieczysta CZ1C/00075686/0, obręb Kłomnice, na rzecz Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, z przeznaczeniem na kancelarię Leśnictwa Kłomnice.

Wartość miesięcznej stawki czynszu najmu została ustalona na kwotę 17,00 zł/m2 + właściwa stawka VAT.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren przedmiotowej działki znajduje się w strefie o przeznaczeniu: ,,U”- tereny usług

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice pok. Nr 203 tel. (34) 328-11-22 wew. 117.

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018