główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 300/1 obręb Zawada

  OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy.

Nieruchomość  oznaczona jako działka nr 300/1 o pow. 0,3014 ha, położona w miejscowości Zawada ul. Ogrodowa, księga wieczysta CZ1C/00166148/2.

 Działka zbliżona do prostokąta, szerokość działki około 13 m, przez krótszy bok działki, w jej środkowej części (rolnej) przebiega linia elektroenergetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej. W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach o następującym przeznaczeniu: w pasie  ok. 45m. od ul. Ogrodowej- ,,MN/RM”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, pozostała część działki ,,R” –tereny rolnicze.

Cena nieruchomości brutto  -  23 780,00 zł

w tym:

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej-

 16 000,00 + Vat = 19 680,00 zł

  tereny rolnicze- 4 100,00 zł  

Wadium – 2 380,00 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu

08.09.2016r o godz.  900

W przetargu biorą udział osoby,  które wniosą wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 05.09.2016 r. na konto 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kłomnice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto Urzędu Gminy w terminie określonym w ogłoszeniu i umożliwiła komisji przetargowej stwierdzenie, że dokonano jego wniesienia.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony długami, prawami osób trzecich i wolny jest od obciążeń hipotecznych.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie, może nastąpić wyłącznie na  życzenie i koszt kupującego.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój 203 lub tel. 34 3281122 w. 117, email:ewg@klomnice.pl