główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz - zamiana działek położonych w Nieznanicach pomiędzy Gminą Kłomnice a Małopolską Hodowlą Roślin - HBP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie


 

WYKAZ

przeznaczonej do zamiany nieruchomości

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do zamiany nieruchomości .

1.   Przedmiot zamiany : nieruchomość zabudowana fragmentami budynków i budowli takimi jak: hala typu „Mostostal – magazyn”, garaże o konstrukcji stalowej, punkt obróbki koniczyny, garaże przy hali, budynek wagowego, stodoła, silosy na kiszonkę, drogi i place, ogrodzenie położone w Nieznanicach na działce oznaczonej nr 540/2 będącej własnością gminy Kłomnice, obręb Nieznanice o pow.0,1586 ha, k.m.2, księga wieczysta CZ1C/00104760/6  na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 4 oznaczona jako działka nr 526/44 o pow.0,1214 ha zabudowana budowlą drogi obręb Nieznanice, k.m.2, księga wieczysta CZ1C/00131354/5.

2.   Przeznaczenie w planie :

Na teren obejmujący w/w działki gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 124/XVII/2000 z dn.28.09.2000r przedmiotowe działki położone są w następujących strefach:

- działka nr 540/2 – częściowo strefa KM 1.2 – strefa porządkowania istniejącego zainwestowania. Strefa obejmuje tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe położone wzdłuż dróg stanowiących przeważnie osie układu urbanistycznego poszczególnych wsi. Na terenie strefy dopuszcza się lokalizację w lukach nowej zabudowy mieszkalnej i usługowej. Pozostała część działki to tereny nie zaliczone do żadnej ze stref, w związku z tym należy je traktować jako tereny rolne bez specjalnego przeznaczenia.

- działka nr 526/44 – strefa KM 1.2 -  strefa porządkowania istniejącego zainwestowania. Strefa obejmuje tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe położone wzdłuż dróg stanowiących przeważnie osie układu urbanistycznego poszczególnych wsi. Na terenie strefy dopuszcza się lokalizację w lukach zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Na teren obejmujący powyższe działki opracowywany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach Nr 275/XXX/02 z dn.13.08.2002r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice, który jest obecnie po ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu.

3.   Cena działek :

-  działka nr 540/2 stanowiąca własność Gminy Kłomnice 226.538,00 zł netto w tym wartość gruntu pod zabudowę 51.173,00 zł i część gruntu ornego o wartości 101,00 zł, a wartość składnika budowlanego (część budynków i budowli) – 175.264,00 zł netto,

- działka nr 526/44 stanowiąca własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Sp. z o.o. 51.246,00 zł ( w tym: wartość składnika budowlanego 14.523,00 zł netto i wartość gruntu 36.723,00 zł netto).

  4.   Zalicza się  na poczet ceny nieruchomości oznaczonej nr 540/2 wartość części budynków i budowli, jako wzniesionych przez poprzednika prawnego Spółki w wysokości –  175.264,00 zł netto,  co do których gmina nie będzie zgłaszać roszczeń i  nie będzie dochodzić rozliczeń udokumentowanych aktualnie przez Spółkę nakładów  poniesionych na ich wybudowanie.

  5.   Dokonuje się zamiany nieruchomości bez dopłat przyjmując, że wartość działki oznaczonej nr 540/2 po odliczeniu nakładów Spółki wynosi 51.274,00 zł netto, a cena działki oznaczonej nr 526/44 wynosi 51.246,00 zł netto.

  6.   Przedmiotowa zamiana podlega 23% podatkowi VAT.

 7.   Ustanawia się nieodpłatną służebność korzystania z urządzeń infrastruktury  technicznej ( woda, kanalizacja) przebiegających przez teren działki nr 526/44 na rzecz Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP.

  8. Działka nr 526/44 która jest przedmiotem zamiany z Małopolską  Hodowlą Roślin – HBP będzie pełnić funkcję drogi łączącej działkę gminną i drogę gminną, co ułatwi w  przyszłości dostęp do projektowanej oczyszczalni ścieków w Nieznanicach.

9.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) wynosi 6 tygodni, licząc od dnia  wywieszenia tego wykazu.

  10. Zgłoszenie wniosku o którym mowa w pkt.9 winno być dokonane w formie    pisemnej i złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Kłomnicach.

  11.   Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Kłomnicach pokój 203.