główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz- sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości w Witkowicach

 

W  Y  K  A  Z

Działając na  podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651/, Uchwały Nr 77/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2011r oraz Zarządzenia Nr 118/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.10.2011r ;

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Tadeusza Góry oraz Michała i Sylwii małż. Śledziński zam. Witkowice ul. Główna 1 na poszerzenie ich nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 178, którzy są jej współwłaścicielami po ½ części.

  1. obręb WITKOWICE ul. Główna

  2. nr działki 174/1

  3. pow. działki 0,0216 ha

  4. k.m. 1

  5. księga wieczysta CZ1C/00081107/3

  6. Opis nieruchomości: działka położona jest przy ul. Głównej, niezabudowana, nieogrodzona, dostęp do sieci uzbrojenia technicznego; energetycznej i wodociągowej.

  7. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r., teren działki położony jest w strefie KM 1.3. – strefa kształtowania centrów usługowych poszczególnych wsi. Obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

  8. Cena nieruchomości brutto :  14 000,00 zł

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

  lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem

  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego

spadkobiercą , jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.