główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont podłogi w budynku hali sportowej w Kłomnicach1.Termin realizacji: 31.01.2004r.2.Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego (cena: 50 zł) można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 209 lub za zaliczeniem pocztowym.3.Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %4.Wadium - 2.000 zł.5.Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.Koperta powinna być oznaczona „Oferta przetargowa na remont podłogi w budynku hali sportowej w Kłomnicach”6.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Jadwiga Zawadzka, pok. 204, tel.3281-122, wew. 118, Pan mgr inż. Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.7.Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2003r. do godz. 1000.8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 25.11.2003r. o godz.1030.9.Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.10.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.