główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na remont drogi dojazdowej do pól w Sołectwie Rzeki

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na:„Remont drogi dojazdowej do pól w Sołectwie Rzeki”1.Termin realizacji: 05.12.2003r.2.Formularz ofertowy ze specyfikacją zakresu rzeczowego można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 210.3.Zamkniętą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pok. 103.Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na: Remont drogi dojazdowej do pól w Sołectwie Rzeki”4.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Jacek Tittl, pok. 210, tel. 3281-103.5.Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2003 do godz. 1000.6.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. 103 w dniu 12.11.2003r. o godz. 1030 Kłomnice, dnia 31.10.2003