główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2019 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019r.

 

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kłomnice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 30 września 2019r.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w

formie elektronicznej. Zgłoszenie musi zawierać:

-nazwisko i imię (imiona),

-imię ojca,

-datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL wyborcy,

-oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy Kłomnice,

-oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,

-kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

-żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille ?a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

-adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.