główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice

z dnia 29 kwietnia 2019r.

W urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania w wyborach i referendach.

Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.

-  Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze Gminy są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców Gminy Kłomnice.

-  Wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Kłomnice bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali przebywający czasowo na obszarze Gminy wpisywani są do rejestru wyborców jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

-  Wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze Gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

-  Rejestr wniosków jest udostępniany, na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Druki wniosków są udostępnione w Urzędzie Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20– Ewidencja Ludności, pokój nr 5- (parter)w godzinach pracy urzędu lub można je pobrać ze strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej -  zakładce Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców Gminy Kłomnice korzystają na obszarze Gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania (np. powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały albo zamieszkał w innym miejscu) i chce być ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. Wniosek składa się w urzędzie Gminy (miasta) właściwym dla nowego miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców Gminy Kłomnice powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie (mieście), w której jest zameldowany na pobyt stały (stale zamieszkuje), bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wyborców zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wójt Gminy przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest zobowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Każdy może wnieść na piśmie do Wójta Gminy Kłomnice reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Gminy Kłomnice (np. w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie zamieszkuje w gminie, albo wpisania niewłaściwych danych osobowych wyborcy). Wójt Gminy Kłomnice załatwia reklamację wydając decyzję, od której zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.