główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018.
 
Na podstawie art. 178 § 1 - § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast komitety wyborcze mają prawo zgłaszania właściwemu terytorialnie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 
Zgłoszenia przyjmuje Komisarz Wyborczy w Częstochowie I w swojej siedzibie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, pok. 201 (przejście przez pok. 202), tel. 034 324-42-24 w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, dla terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowy będącego miastem na prawach powiatu.
 
Uwaga: wejście do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 7 jest od ulicy Korczaka.
 
Termin przyjmowania przez komisarzy wyborczych zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa z dniem
6 września 2018 r. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia komisarzowi wyborczemu (przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego; przez kuriera; drogą pocztową), potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę przyjmującą.
 
Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - http://pkw.gov.pl/
Komisarz Wyborczy
 w Częstochowie I
 
  Lidia Dudek