główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014

 WÓJT  GMINY  KŁOMNICE  OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU  W  SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2014

 

 Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. RODZAJE  ZADAŃ:

- prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników
do rywalizacji w rozgrywkach  na wyższych szczeblach  rozgrywkowych seniorów
i drużyn młodzieżowych mających aktualnych reprezentantów  województwa śląskiego

- uczestniczenie w rozgrywkach sportowych,

- organizacja imprez sportowych, rekreacyjno- sportowych dla dzieci , młodzieży
 i dorosłych;

- utrzymanie bazy sportowej w stanie umożliwiającym prowadzenie zajęć i zwodów sportowych;

- promowanie poszczególnych dyscyplin sportowyc

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 Na realizację przedmiotowego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 40 000,00 zł .

 III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2010r Nr 234,poz. 1536),po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 IV.Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku. Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem własnym. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego realizacji;

- są uwzględnione  w budżecie projektu;

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste

 V. Termin składania ofert. 

Podmiot ubiegający się o dotację  składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 20.10.2014roku  włącznie , do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie ,  z dopiskiem „Konkurs ofert na 2014 rok z zakresu kultury fizycznej i sportu”.
 Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,

- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w

Kłomnicach i nie uległ zmianie,

- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonaniatego zadania (Dz. U. z 2011r  Nr 6 z 2011r, poz. 25).Oferta winna zostać złożona w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie i podpisana przez osobę/y/ uprawnioną/e/.  VI.  Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania

ofert.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 27.10.2014 roku przez Komisje

Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:

w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;

następnie pod względem merytorycznym:

- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania.

Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji

Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu

Gminy Kłomnice.

 VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2013 Gmina Kłomnice  na realizację  zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 140 000,00 zł. + 15 000,00 zł ( na tzw. małe granty – poza konkursem) Podział dotacji był następujący:

 

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

 Kwota przyznanej dotacji

1

Ochotnicza Straż pożarna w Zdrowej

1 500,00

2

Stowarzyszenie „ Gruszka” Rzerzęczyce

1 000,00

3

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach

  500,00

4

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

15 500,00

5

Klub Sportowy „ WARTA” Zawada

25 000,00

6

Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada

  1 500,00

7

Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek

500,00

8

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

40 000,00

9

Klub Sportowy „ Metal” Rzeki Wielkie

  7 500,00

10

Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów

500,00

11

Ludowy Klub Sportowy „ ORKAN” Rzerzęczyce

45 000,00

12

Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice

500,00

13

Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka” Garnek

  1 000,00

14

Klub Sportowy „ WARTA” Zawada (tzw. małe granty- poza konkursem)

  7 500,00

15

Klub Sportowy „ METAL” Rzeki Wielkie (tzw. małe granty- poza konkursem)

  7 500,00

 W roku bieżącym 2014 Gmina Kłomnice na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice wydatkowała kwotę w wysokości 155 000,00 zł. Podział dotacji był następujący:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Kwota przyznanej dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy „ ORKAN” Rzerzęczyce

41.000 zł

2.

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce

1.000 zł

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

1.500 zł

4.

Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „ GRUSZKA” Rzerzęczyce

1.000 zł

5.

Klub Sportowy „ WARTA” Zawada

30.000 zł

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice

18.000 zł

7.

Klub Sportowy „ METAL” Rzeki Wielkie

15.000 zł

8.

Stowarzyszenie „ Razem dla Garnka”

1.000 zł

9.

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

45.000 zł

10.

Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego

1.000 zł

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pacierzowie

500,00 zł

VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy w Kłomnicach, tel. 34 3281 122, wew. 123.

IX.  Formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 pok. 209 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.klomnice.pl  .