główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.z 2010r Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2014

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE  OGŁASZA OTWARTY KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  W  ŚRODOWISKACH  SENIORÓW  Z  TERENU  GMINY  KŁOMNICE

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  I.   RODZAJE  ZADAŃ:

- działania mające na celu upowszechnianie kultury;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

- krajoznawstwo;

- pielęgnowanie dziedzictwa narodowego;

w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 6 000,00 zł

  III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2010r Nr 234,

poz. 1536), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

  IV.  Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania  w terminie

od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2014 roku. Dotacja zostanie udzielona

w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać , co najmniej 5% wkładem

własnym. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką

dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania

publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie

terminu, na który umowa została zawarta.

Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

-są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i są niezbędne dla jego

realizacji;

- są uwzględnione  w budżecie projektu,

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste

  V.  Termin składania ofert.

 Podmiot ubiegający się o dotację  składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok.

103 w terminie do 19.03.2014r.  włącznie , do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie , 

z dopiskiem „Konkurs ofert na 2014 rok z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa narodowego  w środowiskach seniorów z terenu gminy

Kłomnice ”

Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego wypisu z KRS / innego rejestru lub ewidencji,

- oświadczenie o aktualności, jeżeli Statut jest w posiadaniu Urzędu Gminy w

Kłomnicach i nie uległ zmianie,

- w przypadku zmiany Statutu należy dołączyć do oferty aktualną kserokopię.

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie  oferty według wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy

dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania

tego zadania (Dz. U. z 2011r  Nr 6 z 2011r, poz. 25).Oferta winna zostać złożona

w formie papierowej , pisana komputerowo lub czytelnie ręcznie z wypełnieniem

wszystkich miejsc w ofercie.

  VI. Tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ofert.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 26.03.2014r. przez Komisje

Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kłomnice.

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa uwzględni następujące kryteria:

 w pierwszej kolejności oferty oceni pod względem formalnym;

następnie pod względem merytorycznym:

- oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania.

Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Kłomnice po zapoznaniu się z opinią Komisji

Konkursowej. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Kłomnice, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu

Gminy Kłomnice.

  VII. Informacja o zadaniach zrealizowanych przez Gminę Kłomnice  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2013 Gmina Kłomnice  na realizację  zadania w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu

Gminy Kłomnice  wydatkowała kwotę w wysokości 6.000 zł.

  Podział dotacji był następujący:

 

 Lp.

 Nazwa organizacji

 Kwota przyznanej dotacji

1

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach

6.000

W roku bieżącym nie było realizowane zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice i w związku z tym nie były udzielane żadne dotacje.

 VIII. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Duda- inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok.209 Urzędu Gminy
w Kłomnicach, tel. 34 3281 122,wew. 123.

IX. Formularz oferty można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20 pok. 209 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.klomnice.pl  .