główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XVII.2020

XVII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 27.02.2020r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 11:38.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył XVII sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Z-cę Wójta p. A. Śliwakowskiego, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. E. Recha, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Nieobecność usprawiedliwiona: Andrzej Wilk

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XIV, XV i XVI sesji.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
  7. Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.
  8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

c) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

d) nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zdrowa

e) zmieniająca Uchwałę nr 127/XV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.

f) przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kłomnice jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia troje i więcej dzieci podczas jednego porodu

g) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2020 rok.

h) zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

i) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2020 rok.

j) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2020 rok

  10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019

  11. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok

  12. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2019 rok.

  13. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2019 rok

  14. Rozpatrzenie ponownie złożonego wniosku przez Panią P.S. z dnia 29.01.2020r.

  15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o  działalności międzysesyjnej.

    16. Wolne wnioski i komunikaty.

    17. Zamknięcie obrad sesji. 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (14„za”) przyjęli porządek obrad.

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z XIV, XV i XVI sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć je bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Paweł Kowalik

2)   Marek Szymczak

3)   Wojciech Szymczyk

Przystąpiono do głosowania.

Za – 13 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9.

 

Ad. 6

Zapytania  do protokołu złożyli radni:

Pan Tomasz Bartnik

„Czy zostały podjęte działania w sprawie zawieszonych przez PKS kursów autobusów w sobotę i w niedzielę, gdyż mieszkańcy Nieznanic nie mogą dostać się do pracy i z pracy.”

Pan Jarosław Łapeta

„W imieniu mieszkańców Zdrowej czy zostały podjęte działania w sprawie zawieszonych przez PKS kursów autobusów w sobotę i w niedzielę, gdyż prywatni przewoźnicy tych kursów nie realizują  w wyniku czego pojawia się problem dojazdu do pracy w systemach zmianowych , czterobrygadowych.”

Pan Marek Szymczak

„Prośba o naprawę uszkodzonej nawierzchni (dziur) na drodze od Skrzydlowa do Hub oraz naprawę uszkodzonego mostka, ponieważ w ostatnim czasie mieszkaniec uszkodził auto.”

 

Ad. 7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok – uchwała.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Głos zabrał p. P. Juszczyk- Wójt Gminy informując, że dodatkowo zmiany są związane z termomodernizacją 3 budynków gminnych w związku z otrzymaną dotacją. Następnie p. E. Dąbrowska – Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2020 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad.8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029 – uchwała.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska– Skarbnik  informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2029. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radny

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

M. Szymczak– odczytał w/w projekt- załącznik 14 do protokołu.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. B. Lara. Pytań do projektant p. M. Pietrasz nie zgłoszono.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 9b,c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektów uchwał: b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice,

c) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi...– zał. 17 i 18 do protokołu

Projekty uchwał omówiła p. B. Lara - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska informując, że powyższe zmiany są podyktowane zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Uwag nie zgłoszono.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt – zał. nr 17.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt – załącznik 18

Głos zabrał p. D. Smolarek w celu uzupełnienia informacji oraz przebiegu konsultacji społecznych.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 20 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw –0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Zdrowa.– zał. nr 21 do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. B. Lara. Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 22 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 9e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 127/XV/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu – zał. nr 23 do protokołu

Radny p. T Igielski opuścił posiedzenie.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt.

Projekt uchwały omówił p. P. Juszczyk – Wójt Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 24 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 9f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kłomnice jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia troje i więcej dzieci podczas jednego porodu– zał. nr 25 do protokołu

W. Szymczyk  – odczytał w/w projekt .

Projekt uchwały omówił  P. Juszczyk- Wójt Gminy oraz Kierownik GOPS p. A. Kubalska.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 26 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie

ad. 9g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kłomnice na 2020 rok..– zał. nr 27 do protokołu

Radna p. A. Koza opuściła posiedzenie.

Przewodniczący Rady p. B. Żurek odczytał Plan Pracy Rady Gminy na 2020 rok.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 28 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie

ad. 9h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020..– zał. nr 29 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P. Kowalik odczytał powyższy Plan Pracy na 2020 rok.

Pani E. Dąbrowska Skarbnik Gminy zgłosiła poprawkę w pkt. 8 zamiast rok 2019 powinien być 2020.

Poprawkę wprowadzono do projektu

W. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 9i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2020 rok..– zał. nr 31 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa p. W. Kopka odczytał Plan Pracy na 2020r.

W. Szymczyk – odczytał projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 32 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad.  9j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2020 rok– zał. nr 33 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy p. W. Szymczyk odczytał Plan Pracy na 2020r.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 34 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 10

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. P. Paweł Kowalik odczytał Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok. – zał.  nr 35 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał nr 36 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Radę Gminy.

Ad. 11  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji P. Tomasz Igielski odczytał Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok. – zał.  nr 37 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał nr 38 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Ad. 12  Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa P. Włodzimierz Kopka  odczytał Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok. – zał.  nr 39 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał nr 40 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa zostało przyjęte przez Radę Gminy.

 

Ad. 13  Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy za 2019 rok

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy P. Wojciech Szymczyk odczytał Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok. – zał.  nr 40 do protokołu

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem powyższego sprawozdania przez Radę Gminy Kłomnice. – zał. nr 41 do protokołu

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice poinformował, że sprawozdanie Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy zostało przyjęte przez Radę Gminy.

Ad.14

Rozpatrzenie ponownie złożonego wniosku przez Panią P.S. z dnia 29.01.2020r.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił stanowisko w sprawie rozpatrzenia wniosku.- zał. nr 42 do protokołu.

P. Kowalik  – odczytał w/w projekt. – zał. nr 43

Uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 44 do protokołu.

za – 9 głosów

przeciw – 1 głosów

wstrzymało się – 3 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad. 15 Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

P. A. Śliwakowski – Zastępca Wójta Gminy odpowiedział na zapytania radnych dot. wstrzymanych kursów PKS Częstochowa oraz naprawy nawierzchni jezdni.

W następnej kolejności Z-ca Wójta przedstawił informację międzysesyjną. – zał. 45 do protokołu.

Głos zabrała p. B. Mizera – Sekretarz Gminy informując o pełnionym p.o. Kierownika CIS w związku z odejściem obecnego Kierownika p. Z. Wawrzyniaka.

Ad. 16

W odpowiedzi głos zabrał radny p.J. Łapeta, aby już nie monitorować sytuacji a zacząć działać, gdyż kursy w sobotę i w niedzielę są kursami nierentownymi a ludzie muszą dojechać do pracy, pracując w trybie czterobrygadowym. W imieniu mieszkańców Zdrowej wystąpiła mieszkanka z prośbą o natychmiastową interwencję Wójta w sprawie zawieszonych kursów w sobotę i niedzielę, aby na chwilę obecną autobusy jadące przez Zdrową objazdem(w związku z remontem drogi) zatrzymywały się na przystanku. P. B. Mizera- sekretarz oraz p. A. Śliwakowski – Zastępca Wójta obiecali zająć się sprawą w trybie pilnym. Głos w temacie zabrał Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek oraz sołtys sołectwa Zdrowa p. A. Dąbrowska.

Kolejno wystąpienie przedstawiciela firmy zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi oraz dofinansowaniem z programu rządowego „Czyste Powietrze„ oraz zaproponował, że jeśli była by taka możliwość to zorganizowane byłoby spotkanie dla mieszkańców np. 18.03.

W ramach podsumowania głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, że jest coraz większe zainteresowanie na budowę farm fotowoltaicznych w Gminie Kłomnice, stąd pomysł na zorganizowanie komisji w w/w temacie, aby zastanowić się czy dopuścić na naszym terenie budowę takich farm, a jeśli tak to, w którym miejscu. Komisje zajmą się tematem w najbliższym czasie. W tym temacie również glos zabrał p. P. Kowalik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informując, że radni podejmą taką inicjatywę, która dopuści budowę większych instalacji, ale z ograniczeniem tylko do farm fotowoltaicznych. Wstępnie wystosowano zaproszenie do wszystkich zainteresowanych, że na najbliższym posiedzeniu komisji wspólnych zostanie podjęty temat o zmianie Studium czy tez Planu Zagospodarowania Przestrzennego w celu wypracowania wspólnego stanowiska oraz wraz z zaciągnięciem opinii u radców prawnych, aby przygotować projekt uchwały, który zabezpieczy wszystkie strony.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Sołeckiej w msc. Nieznanice zaproponował, aby wybudować gminne kompostowniki, który wpłynąłby na obniżenie lub aby nie podwyższać opłaty za wywóz bioodpadów. Następnie Przewodniczący Rady Sołeckiej p. R. Krawiec podziękował za pomoc w funkcjonowaniu klubu seniora w Nieznanicach, co związane jest z pozyskiwaniem funduszy z projektów, a co za tym idzie prośba o zwiększenie etatu dla osoby, która docelowo zajmowałaby się tylko takimi projektami.

Na zakończenie głos zabrał V-ce Starosta Powiatu Częstochowskiego p. Jan Miarzyński . W pierwszej kolejności odpowiedział na zapytania radnemu p. M. Szymczakowi, że: dwa drzewa, które zostały wskazane będą wycięte w najbliższym czasie ostatecznie do najbliższego tygodnia. W sprawie remontu nawierzchni ul. Skrzydlowskiej – dróg na terenie gminy jest dużo, wojewoda w tym temacie przeprowadził kontrolę na terenie Gminy i ocenił, że stan dróg powiatowych jest dobry. V-ce starosta zaznaczył, że inwestycje dróg powiatowych są zawsze poprzedzone pozyskaniem dotacji, środków zewnętrznych, a na terenie gminy znajduje się ponad 60 dróg powiatowych. W następnej kolejności p. Jan Miarzyński poruszył aktualne prace prowadzone na terenie Gminy Kłomnice tj.: inwestycja drogi powiatowej Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna-Borowno planowane prace w tym roku, a w przyszłym planowana jest realizacja etapu od Borowna do Witkowic; zakończenie scalenia w Zawadzie oraz związane z tym prace nad zagospodarowaniem poscaleniowym; zakończenie budowy mostu z Zawadzie, uruchomiony program rządowy budowy 100 obwodnic w Polsce, rząd ogłosił listę rezerwowa 50 obwodnic w tym obwodnica Kłomnic – ogłoszono konsultacje. Wraz z zainteresowanymi gminami powiat będzie występował do Związku Gmin i Powiatów, które bezpośrednio z rządem opiniują obwodnice, aby obwodnica Kłomnic znalazła się w podstawowym programie.

Kolejno głos zabrał mieszkaniec gminy p. R.M. wypowiadając się w temacie rządowego programu autobus do każdej wsi, w sprawie niemożności utylizacji trawy z uwagi na modyfikacje i na prowadzone opryski środkiem chwastobójczym. Poruszony został temat złej jakości jedzenia w sklepach, które w składzie mają dużo substancji konserwujących, które mają negatywny wpływ na zdrowie każdego człowieka oraz zapytał dlaczego tym tematem nie zajęła się komisja zdrowia. Kolejnym tematem był temat ciężkiej sytuacji przedsiębiorców. Przewodniczący Rady Gminy poprosił mieszkańca o sformułowanie wniosku bądź zapytania? Czy Gmina Kłomnice jest przygotowana na przyjście koronawirusa czy są zabezpieczone środki czystości itp., gdyż mieszkańcy nie posiadają żadnej wiedzy na temat instrukcji postępowania.? Raport NIK-u nt. stanu żywności prośba, aby wystąpić do Sanepidu, aby zbadać próbki żywności jakie sprzedaje się w sklepach na terenie Gminy Kłomnice.

Głos zabrał radny p. M. Szymczak, który wystąpił z prośbą do V-ce Starosty p. J. Miarzyńskiego, aby realizację inwestycji drogi powiatowej od Rzerzęczyc do Skrzydlowa „popchnąc” do przodu z uwagi na zły stan i zwiększony ruch. W odpowiedzi Pan V-ce Starosta p. J. Miarzyński odpowiedział, że jeśli dochody będą rosnąc wtedy będzie więcej inwestycji drogowych, a na chwilę obecną nie ma środków.

Ad. 17

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z XVII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne519 KB