główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020

OR.0050.42.2020

Zarządzenie Nr 42/2020
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 13.03.2020r

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020–2029

Na podstawie art. 232  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 125/XV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2020-2029 wprowadza się objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik15 KB