główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020

OR.0050.41.2020

 

Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 30/2020 z dnia 05.03.2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.03.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Uchyla się w całości Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 05.03.2020r wraz z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.