główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.03.2020

OR.0050.32.2020

Zarządzenie Nr 32/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 09 marca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku w Konarach na cele świetlicy, na okres do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 196/XXVII/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz. 2644 z dnia 24 lipca 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyczyć bezpłatnie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą Zdrowa ul. Łąkowa 1, na okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. część budynku w Konarach ul. Łąkowa 5,  położonego na działce nr ewid 559/7 o pow. 0,0935 ha, obręb geodezyjny 0005-Konary, k. m. 1, stanowiącej własność Gminy Kłomnice na podstawie KW CZ1C/00084825/3, z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej w ramach projektu „Aktywne, radosne Konary i okolice”  .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.