główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.01.2020

OR.0050.15.2020

Zarządzenie Nr 15/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  jak również zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.01.2020r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1127 KB