główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.01.2020

OR.0050.14.2020

 

Zarządzenie Nr 14/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 125/XV/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2020 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2020 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 186 KB