główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr VII.2019

VII sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 28.03.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 8:44 do 10:58.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył VII sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, Radcę prawnego p. B. Łasińską, V-ce Starostę Jana Miarzyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Głos zabrał mieszkaniec gminy w sprawie niezgodnego z prawem głosowania przez radnych – brak podniesienia ręki.

Przewodniczący poinformował, że głosowanie odbywa się zgodnie z przepisami w sposób jawny za pomocą systemu do głosowania, a szczegółowe protokoły imienne są dodatkowo zamieszczane na BIP.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny nieobecny – p. Adam Derda

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Pkt 9f) zgłosił oraz dokładnie omówił Wójt Gminy p . P. Juszczyk  pn. „Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w ramach poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Pkt 11) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu w sprawie Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice”

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 9f) do porządku obrad.

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów ( 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu )– protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

Przystąpiono do głosowania nad wykreśleniem z porządku obrad pkt 11)

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

Porządek obrad:

Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie interpelacji i zapytań.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 – uchwała.

Przyjęcie uchwał w sprawie:

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019, moduł I – utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”.

Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w ramach poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Rozpatrzenie wniosku skierowanego do Rady Gminy Kłomnice.

Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wolne wnioski i komunikaty.

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Włodzimierz Kopka

2)   Paweł Kowalik

3)   Małgorzata Nalewajka

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8.

 

Ad. 6

Radny p. J. Łapeta złożył interpelację w imieniu swoim, radnej p. M. Nalewajki oraz radnego p. T. Bartnika w sprawie  podjęcia działań mających na celu lokalizację i wykonanie przystanku autobusowego w msc. Witkowice za skrzyżowaniem drogi DK 91 z drogą powiatową nr S1019 w kierunku Borowna – zał. 9

Radny p. J. Łapeta złożył interpelację w sprawie naprawy dróg gminnych w miejscowości Zdrowa – zał. 10 oraz w sprawie rozpoczęcia projektowania dobudowy oświetlenia ulicznego zaplanowane w budżecie funduszu sołeckiego na rok 2019 – zał. 11

Głos zabrał mieszkaniec sołectwa Konary p. W. B., który przypomniał sprawę dot. emitowania trujących oparów do środowiska ze spalania płyt meblowych, które rozwoził p. K. Wilkoszewski z prośbą o wyjaśnienie przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Odczytano pisma skierowane do OSP Konary oraz do adresata, które następnie złożył  na ręce Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

M. Szymczak :W związku ze zbliżającą się groźbą strajku szkół proszę o przedstawienie aktualnego stanu w szkołach i czy są zabezpieczone egzaminy gimnazjalne?

Więcej tematów nie było.

 

Ad.7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

W. Kopka  – odczytał w/w projekt – załącznik 12 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Głos zabrał p. W. R. mieszkaniec gminy w sprawie stanu oświaty i seniorów, domów seniora w gminie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały, które zostało przerwane przez radnego p. A. Wilka, który zadał zapytanie dot. czy najpierw nie powinny być przegłosowane stawki za odbiór odpadów komunalnych a dopiero zmiany w budżecie gminy?

Skarbnik udzieliła odpowiedzi informując, że powyższa kwota musi zostać wprowadzona, gdyż w przeciwnym wypadku przetarg zostanie anulowany.

Z uwagi na problemy techniczne Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

Wznowiono obrady.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2019 rok. – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 1 radny

- wstrzymał się od głosu – 1 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów – jak w załączeniu.

 

Ad. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 –załącznik nr 14 do protokołu.

M. Nalewajka– odczytała w/w projekt.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik p. E. Dąbrowska.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 14 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymał się od głosu – 0 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zał. 16 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Kierownik Referatu p. B. Lara  omówiła szczegółowo projekt uchwały. W celu uzupełnienia wypowiedzi głos zabrał Wójt p. P. Juszczyk.

Głos zabrał radny p. M. Szymczak

Głos zabrał mieszkaniec p. W.R. i p. W. B. w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

Radny p. W. Kopka opuścił posiedzenie.

Głos zabrał  sołtys Michałowa p. Z. Modlasiński w sprawie opłaty za zagospodarowanie odpadami.

Radny p. W. Kopka wrócił na posiedzenie.

Z-ca Kierownika odpowiedział na zapytania dot. opłaty za odbiór odpadów.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw –2 głosy

wstrzymało się – 2 głosy

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Radny p. Jarosław Łapeta opuścił posiedzenie Rady Gminy.

 

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej– zał. nr 18 do protokołu

W,. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Z-ca Kierownika p. D. Smolarek omówił projekty uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9c  - 9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice .

 

M. Nalewajka– odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat – zał. 20 do protokołu

Radny p. Tomasz Bartnik opuścił posiedzenie Rady Gminy

Przewodniczący wyjaśnił, że aktualnie omawiana jest powyższa odczytana uchwała.

Projekt uchwały omówiła Kierownik p. B. Lara.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice – zał. nr 22do protokołu

P. Kowalik  – odczytał projekt uchwały.

Głos zabrała Kierownik p. B. Lara omawiając powyższy projekt.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019, moduł I – utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”..– zał. nr 24 do protokołu

W. Kopka – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówiła Kierownik GOPS p. A. Kubalska

Głos w sprawie zabrał również p. K. Wilkoszewski oraz mieszkaniec p. W. R.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w ramach poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych- wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.– zał. 26.do protokołu

M. Nalewajka – odczytała projekt uchwały.

Wójt p. P. Juszczyk omówił projekty uchwały.

Głos zabrał p. W.R.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 10

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania pkt 10. Rozpatrzenie wniosku skierowanego do Rady Gminy Kłomnice

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii w sprawie wniosku, który wpłynął do Rady Gminy.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku z dnia 05.03.2019 r. – zał. 28.

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 29.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 30 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.11

Wykreślono z porządku obrad

 

ad.12 i 13

Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta stanowi załącznik do protokołu. – nr 31

Odnośnie złożonych interpelacji p. Wójt poinformował, że zostanie udzielona odpowiedź pisemnie. W sprawie przystanku przy DK-91 sprawa zostanie wspólnie rozpatrzona z powiatem, aby w bezpiecznym miejscu zlokalizować przystanek. Wszystkie przedstawione uwagi czy radnych czy przez sołtysów zostaną wzięte pod uwagę oraz w miarę możliwości budżetu sukcesywnie naprawy zostaną wykonane. Dodatkowo p. Wójt poinformował o treści pisma wystosowanego do posłów senatorów w sprawie DK-91.

Radny p. J.Koza opuścił posiedzenie.

Radny p. J. Koza wrócił na posiedzenie.

Wójt poinformował, że jeśli pojawią się środki na drogi to Gmina będzie się starać o ich pozyskanie.

Odnośnie zapytania dot. strajku szkół p. Wójt oraz dyrektor SP w Kłomnicach p. A. Rataj  udzielili szczegółowej informacji.

Głos zabrał V-ce Starosta p. J. Miarzyński odnośnie funduszu rozwoju dróg samorządowych, gdzie woj. śląskie otrzymało na to zadanie 200 mln. zł. Omówione zostały reguły przystąpienia pozyskania powyższych środków oraz planowane inwestycje na drogach powiatowych – Witkowice-Borowa, Zdrowa-Kruszyna.

P. J. Miarzyński poinformował o aktualnym stanie inwestycji w Rzerzęczycach oraz  o  planowanej inwestycji gazyfikacji na odcinku Konary, Pacierzów Karczewice, Garnek.

16-15 kwietnia Powiat Częstochowski organizuje spotkanie z sołtysami z naszego powiatu o godz. 15 w sali sesyjnej starostwa.

Wójt uzupełnił informację na temat pociągnięcia gazu na terenie Gminy Kłomnice we wspominanym wyżej kierunku.

Mieszkaniec gminy p. W. R. zadał zapytanie V-Ce Staroście odnośnie parkingu w Rzerzęczycach, który został zbudowany a teraz już jest zniszczony. Czy nie da się uniknąć takich kosztów, aby najpierw poprowadzić wszystkie sieci a dopiero później myśleć o chodnikach, drogach. Część społeczeństwa ma wszystkie wygody, a o reszcie się zapomina.

Przewodniczący p. B. Żurek jako radny Rzerzęczyc zaprzeczył informacjom odnośnie zniszczenia parkingu, nic nie zostało zrujnowane, a nawet przy współpracy z powiatem udało się go wybudować.

Sołtys p. S. Matuszczak poruszył problem zbyt wysokiej prędkości samochodów przejeżdżających przez ul. Częstochowską w Kłomnicach czy nie można wystosować pisma do GDDKiA o zmniejszenie prędkości do 40 km/h.

Głos zabrał mieszkaniec p. W. B. w sprawie porządkowania, sprzątania ulic, wjazdów, gdzie mieszkańcy wyrzucają piach do przydrożnych rowów.

Wójt odpowiedział na zapytanie sołtysa z Kłomnic p. S. Matuszczaka odnośnie niebezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Mieszkaniec p. W. Rak poinformował, że Wójt nie udzielił odpowiedzi na zapytania złożone na ostatniej sesji. Także wystosował sprostowanie odnośnie wystąpienia p. B. Mizery Sekretarz w sprawie omówionej uchwały dot. wysokości diet radnych, a przede wszystkim przewodniczącego, który miał wypłacaną za wysoką dietę, kiedy nastąpi zwrot? Odnośnie odbioru budynku GOK, kto go odbierał skoro źle zabezpieczono okna wykonane niebezpieczne. Zwrócono uwagę na podwyżki podatku o 5 % podwyżki na nakazie płatniczym, zwiększenie podatku od nieruchomości o 5 gr. P.W. R. zaproponował, aby wszystkie informacje były publikowane w Gazecie Kłomnickiej.

Zapytanie zadał p. W. B. ,gdyż do tej pory nie otrzymał odpowiedzi kto wprowadził na teren gminy te szkodliwe śmieci.

Sekretarz p. B. Mizera poinformowała, że p. W. R. uzyska dokładną informację o nadpłaconych środkach z tytułu zawyżonej diety przewodniczącego Rady Gminy, a osoby, które pobierały w za dużej kwocie dietę zwrócą to.

Przewodniczący Rady Gminy p. B. Żurek podziękował sołtysom za obecną współpracę oraz wsparcie wielu inicjatyw oraz życzył powodzenia w nadchodzących wyborach sołeckich.

 

Ad. 14

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady VII sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z VII Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk

 

Załączniki:
Głosowanie imienne328 KB