główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr VI.2019

VI sesja Rady Gminy Kłomnice odbyła się w dniu 27.02.2019r. w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach o godz. 9:00 do 12:24.

 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bartłomiej Żurek otworzył VI sesję Rady Gminy Kłomnice.

Przywitał wszystkich obecnych na sali radnych, Wójta p. P. Juszczyk, Sekretarz p. B. Mizera, Skarbnika p. E. Dąbrowską, V-ce Starostę Jana Miarzyńskiego, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, mieszkańców i innych przybyłych gości.

Przy pomocy systemu do głosowania oraz listy obecności Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego protokołu oraz protokół ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Rady p. B Żurek odczytał proponowany porządek obrad.

Pkt 11a) zgłosił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. T. Igielski

pn. Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Pkt 9s) zgłosił oraz dokładnie omówił Wójt Gminy pn. „Przyjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr  1024 S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) – Gmina Kłomnice’

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 11a) do porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 5.

 

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem zgłoszonego pkt 9s) do porządku obrad.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 6.

 

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. wraz z wprowadzonym pkt 11 a) oraz 9s)

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 7

Radni Gminy Kłomnice jednogłośnie (15„za”) przyjęli porządek obrad,

Porządek obrad:

Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie interpelacji i zapytań.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 – uchwała.

Przyjęcie uchwał w sprawie:

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pacierzów.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Chorzenice.

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzerzęczyce.

przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku.

wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o przebudowę drogi krajowej DK-91 od miejscowości Rudniki do Radomska wraz z budową obwodnicy Kłomnic, ciągów pieszo – rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej.

zatwierdzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 21/III/2018r. z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 22/III/2018 z dnia 12 grudnia  2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

zmieniająca  Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 23/III/2018 z dnia 12 grudnia  2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata   2019-2023

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Zatwierdzenie Planu Pracy komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2019 rok

zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2019 rok.

przyjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr  1024 S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) – Gmina Kłomnice’

Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy Kłomnice.

Rozpatrzenie skargi na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach.

a)  Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz

informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wolne wnioski i komunikaty.

Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad.4

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p. B. Żurek poinformował, że protokół z sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy oraz był dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wobec powyższego zaproponowano, aby przyjąć go bez odczytywania.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z V sesji Rady Gminy.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 8.

 

Ad. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1)   Anna Koza

2)   Paweł Kowalik

3)   Marek Szymczak

Przystąpiono do głosowania.

Za – 14 głosów, przeciw – 0 głos, wstrzymało się – 0 głosów – protokół z głosowania stanowi zał. nr 9.

 

Ad. 6

Radna Anna Koza -złożyła zapytanie czy jest planowany remont ul. Polnej w Rzekach z uwagi na zły stan, droga jest naprawiana, ale żadnego efektu nie ma. Drugie zapytanie czy coś wiadomo z Centrum Usług Społecznościowych – do końca miał być rozpatrzony wniosek czy coś wiadomo?

Mieszkaniec gminy p. W.R. – przedstawić sytuację w szkolnictwie oraz zastanowić się nad likwidacją lub reorganizacją szkoły podstawowej w Konarach, podać dane odnośnie wynagrodzeń w oświacie. Kolejne zapytanie dotyczyło okręgów wyborczych takich jak Rzeki czy Pacierzów, aby zlikwidować do czasu wyborów do europarlamentu, gdyż zgodnie z kodeksem wyborczym poniżej 500 mieszkańców dany okręg nie przysługuje.3 zapytanie kto się będzie zajmował dotacją 6 mln na drogi, którą można pozyskać z zewnątrz?

Sołtys P. J. Bławat – jakie są przewidywane zadania na ul. Nowa w Chorzenicach, która aktualnie nie jest przejezdna .

Sołtys P. M. Piasecki – plac zabaw na Niwkach czy są jakieś środki przewidziane na remont, gdyż środki z funduszu sołeckiego są przeznaczane na inne potrzeby mieszkańców.

Sołtys P. Z. Woch – Lipicze ul. Nowa ,ul. Krótka problem z wywiezionym żółtym szutrem drogi, który po deszczach uniemożliwia poruszanie się na drodze, drugie zapytanie dotyczyło przeznaczenia środków na plac zabaw, który całkowicie nadaje się do remontu.

Sołtys P. S. Matuszczak- aby stworzyć listę poparcia o przywrócenie lekarza w Pogotowiu w Kłomnicach i wystąpić z poparciem radnych i Wójta do odpowiednich służb

Z uwagi na napięty grafik głos zabrał V-ce Starosta Powiatu Częstochowskiego p. Jan Miarzyński.

Omówił bieżące tematy dotyczące powiatu częstochowskiego m.in.

- temat przywrócenia lekarza na pogotowiu w Kłomnicach – ważna inicjatywa – organ prowadzący Miasto Częstochowa. Pan Miarzyński omówił czynniki dlaczego nie ma lekarza na pogotowiu oraz procedurę, gdzie złożyć taki wniosek. Powiat poprze taką inicjatywę.

- ul. Skrzydlowska w Rzerzęczycach – omówiono prace wykonane oraz planowane na ten rok

- wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie mostu w Zawadzie na rzece Warcie

- scalenie Zawada, Zberezka, Śliwaków

- zgoda Ministerstwa na wyłączenie terenu pod parking i poszerzenie drogi na skrzyżowaniu ul. Skrzydlowskiej i Kolejowej w Rzerzęczycach,

- regulacja stanów prawnych dróg powiatowych

- wystąpienie do Wód Polskich o konserwację Widzówki, częściowo Bystrej i częściowo w Garnku

- spotkania w sprawie DK91 w celu wyegzekwowania m.in. chodników dla pieszych, rowerów, sygnalizacji na skrzyżowaniach

Sołtys p. M. Piasecki zapytał co z chodnikiem z Rzerzęczyc do Niwek

W odpowiedzi p. J. Miarzyński poinformował, że w tym roku w planie budżetowym żadne zadanie chodnikowe nie zostało ujęte, planowane będzie raczej w przyszłych latach.

Sołtys p. T. Modlasiński zapytał czy planowane czyszczenie rz. Widzówki odbędzie się na całym odcinku czy tylko w części?

P. J. Miarzyński poinformował, że Starostwo wystąpiło o całości, a ile wykonają Wody Polskie to się okaże.

Na zakończenie V-ce Starosta p. J. Miarzyśńki omówił sytuację transportu publicznego oraz rozmowy przeprowadzone z PKS.

Mieszkanka gminy zapytała czy będzie planowane oświetlenie na odcinku Lipicze - Zawada

p. J. Miarzyński odpowiedział, że nie jest planowane.

 Radny p. M. Szymczak zapytał odnośnie transportu publicznego czy cos wpłynęło od lokalnych przewoźników?

Więcej tematów nie było.

Ad.7

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała.

P. Kowalik – odczytał w/w projekt – załącznik 10 do protokołu.

Głos zabrała p. E. Dąbrowska – Skarbnik informując o zmianach zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Radny T. Igielski opuścił posiedzenie

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 11 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 13 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

Ad. 8

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 –załącznik nr 12 do protokołu.

A. Koza – odczytała w/w projekt.

Radny p. T. Igielski powrócił na posiedzenie

Głos w sprawie zabrała Skarbnik p. E. Dąbrowska informując, że prognoza WPF jest odzwierciedleniem budżetu.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 13 do protokołu.

- za przyjęciem w/w uchwały – 12 radnych

- przeciw – 0

- wstrzymał się od głosu – 0 radny

- 2 radnych nie oddało głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

Ad. 9a

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r – zał. 14 do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła szczegółowo projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 15 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9b

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Pacierzów – zał. nr 16 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Z-ca Kierownika p. D. Smolarek omówił projekty uchwał do pkt 9b,9c,9d

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 17 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9c

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Chorzenice – zał. nr 18 do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

Z-ca Kierownika p. D. Smolarek omówił projekty uchwał do pkt 9b,9c,9d

W sprawie głos zabrał mieszkaniec Chorzenic w sprawie ul. Leśnej w sprawie uwzględnienia jego wniosku o przekształcenie działek, gdzie w Referacie otrzymał informację, ze na dzisiejszej sesji zostanie to uwzględnione. Mieszkaniec gminy szczegółowo omówił zaistniałą sytuację.

P. D. Smolarek poinformował o standardowej procedurze od złożenia wniosku po przyjęcie uchwały.

Dodatkowe wyjaśnienia złożył Wójt Gminy.

Mieszkaniec Gminy poprosił o dokładne określenie kiedy zostanie zatwierdzony jego wniosek.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że nie można na dzień dzisiejszy dokładnie określić czasu, gdyż dzisiaj Rada Gminy przyjmuje uchwałę w sprawie uruchomienia procedury, a następnie urbaniści muszą przygotować odpowiednie mapy na podstawie, których ruszy dalsza procedura.

Radny p. W. Szymczak i W. Kopka opuścili posiedzenie.

W/w radni powrócili na salę obrad.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 19 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9d

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzerzęczyce – zał. nr 20 do protokołu

M. Szymczak  – odczytał projekt uchwały.

Zapytanie złożył sołtys p. M. Piasecki czy wskazany przez niego teren będzie objęty uchwałą?

P. Wójt udzielił odpowiedzi.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat braku ujęcia wskazanych przez sołtysa działek w msc Niwki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

po burzliwej dyskusji nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 21 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9e

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych.– zał. nr 22 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Projekt uchwały omówił Z-ca Kierownika p. D. Smolarek.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 23 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9f

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat – zał. 24.do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

P. P omówił projekty uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 25 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9g

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt – zał. 26.do protokołu

M. Szymczak  – odczytał projekt uchwały.

Z-ca Kierownika p. D. Smolarek omówił projekty uchwały.

Radny T. Igielski opuścił posiedzenie.

Głos zabrał mieszkaniec gminy oraz Wójt Gminy p. P. Juszczyk.

Radny T. Igielski wrócił na posiedzenie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 27 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9h

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku – zał. nr 28.do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Skarbnik p. E. Dąbrowska omówiła projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 29 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 1 głos

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Ad. 9i

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę drogi krajowej DK-91 od miejscowości Rudniki do Radomska wraz z budową obwodnicy Kłomnic, ciągów pieszo – rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej.– zał. nr 30 do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

Wójt p. P. Juszczyk omówił projekt uchwały. Głos w sprawie zabrał Przewodniczący p. B. Żurek oraz mieszkaniec Gminy.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr .31 do protokołu.

za – 14 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9j

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.– zał. nr 32 do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Kierownik GOPS p. A. Kubalska omówiła projekt uchwały.

Radny W. Szymczyk opuścił posiedzenie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 33 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9k

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 21/III/2018r. z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 - zał. 34 do protokołu

Przewodniczący poinformował, że uchwały zmieniające zostały szczegółowo omówione na komisjach.

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 35 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9l

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 22/III/2018 z dnia 12 grudnia  2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023– zał. 36.do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

Radny W. Kopka oraz P. Kowalik opuścili posiedzenie.

W/w powrócili na posiedzenie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 37do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9m

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej  Uchwałę Rady Gminy Kłomnice Nr 23/III/2018 z dnia 12 grudnia  2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata   2019-2023– zał. na 38 do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Głos zabrał mieszkaniec gminy. Odpowiedzi udzieliła Kierownik p. A. Kubalska

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 39 do protokołu.

za – 13 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9n

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej – zał. nr 40.do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła radny J. Koza.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 41 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9o

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej – zał. 42 do protokołu

A. Koza  – odczytała projekt uchwały.

Radny J. Koza powrócił na posiedzenie.

Sekretarz p. B. Mizera omówiła projekt uchwały.

Radna A. Koza opuściła posiedzenie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 43 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9p

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok – zał. 44 do protokołu.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały łącznie z załącznikiem.

Uwag nie zgłoszono.

Radny A. Wilk opuścił posiedzenie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 45 do protokołu.

za – 11 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9q

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2019 rok– zał. nr 46 do protokołu

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący komisji p. W. Kopka odczytał plan pracy.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 47 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9r

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2019 rok – zał. 48 do protokołu

A. Koza – odczytała projekt uchwały.

Z-ca przewodniczącego komisji p. M. Szymczak odczytał plan pracy.

Głos zabrał mieszkaniec gminy.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 49 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9s

Przewodniczący p. B. Żurek przeszedł do omawiania projektu uchwały w sprawie przyjęcie uchwały w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr  1024 S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) – Gmina Kłomnice’– zał. nr 50.do protokołu

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 51 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

ad. 10

Rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy Kłomnice.

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie stanowiska w sprawie wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku z dnia 13.02.2019 r. – zał. 52.

T. Kowalik – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 53.

Głos zabrał wnioskodawca.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 54 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wniosku z dnia 21.02.2019 r. – zał. 55.

A. Koza – odczytała projekt uchwały.- załącznik nr 56.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 57 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

ad. 11

Rozpatrzenie skargi na byłego dyrektora szkoły Podstawowej im Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie powyższej skargi– zał. 58.

M. Szymczak – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 59.

Głos w sprawie zabrała skarżąca oraz przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 60 do protokołu.

za – 10 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się – 2 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

ad. 11a

Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie powyższej skargi– zał. 61.

P. Kowalik – odczytał projekt uchwały.- załącznik nr 62

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały – protokół z głosowania stanowi zał. nr 63 do protokołu.

za – 12 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzymało się –0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie

 

Ad.12

Wójta p. P. Juszczyk odpowiedział na zapytania zadane przy ad. pkt 6.

Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokołu. – nr 64

 

ad. 13

Zapytanie złożyła sołtys Zofia Woch odnośnie artykułu w Gazecie sołeckiej w sprawie braku wymaganego quorum na zebraniach wiejskich podczas wyborów sołtysów. Radca prawny poinformował, że po zapoznaniu się z artykułem i przeprowadzoną analizą dopiero zostaną podjęte działania.

Zaproszenie sołtysa p. S. Matuszczaka w sprawie nowej formy strzelectwa.

 

Ad. 14

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady VI sesji Rady Gminy.

Integralną część do protokołu stanowi nagranie z VI Sesji Rady Gminy, które jest dostępne w biurze Rady Gminy Kłomnice oraz na stronie internetowej www.klomnice.pl oraz www.bip.klomnice.pl

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Bartłomiej Żurek

Protokołowała:

 E. Wilk