główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 191/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2019

OR.0050.191.2019

 

Zarządzenie Nr 191/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

  • Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.236.28.2019 z dnia 10 grudnia 2019r w sprawie zwiększenia  dotacji celowej na 2019r o kwotę 865 200,00zł  przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 3. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

  • zwiększenie dochodów  865 200,00zł.
  • zwiększenie wydatków  865 200,00zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik89 KB