główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019

OR.0050.115.2019

Zarządzenie Nr 115/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kłomnice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 506.) i art. 39 ust.1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2204.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z negatywnym zakończeniem pierwszego przetargu w dniu 24 kwietnia 2019r na sprzedaż działki nr ewid. 1083 o pow. 0,2900 ha, w miejscowości Zawada, obręb geodezyjny Zawada, przy ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego obniża się cenę wywoławczą o 15 % z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę, ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, która po obniżeniu wynosi 26 980 zł brutto. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.