główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2019

OR.0050.105.2019

Zarządzenie Nr 105/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 05 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.  jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2019r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. .1)  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2019 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 i 2155 KB
Załącznik nr 1 i 2155 KB