główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2019

OR.0050.104.2019

Zarządzenie Nr 104/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.9.2019 z dnia 2 lipca 2019r w sprawie zmian w planie dotacji celowej dotyczącą środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik87 KB