główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.05.2019

OR.0050.80.2019

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506.) oraz art 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydzierżawia się na rzecz P. Anny Majchrzak nieruchomości rolne położone obręb geodezyjny Zawada, oznaczone jako działki o nr. ewid. 357, 358, 359 o ogólnej pow. 1,14 ha, k. m. 1, księgi wieczyste CZ1C/00088817/2 na okres od dnia 01.06.2019r. do dnia 30.08.2019r.

§ 2 . Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej 2,15 kwintala pszenicy, wynikający z przemnożenia ilości miesięcy przez cenę pszenicy określoną przez krajową aktualną jej cenę skupu, opublikowaną przez Prezesa GUS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.