główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2019

OR.0050.79.2019

Zarządzenie Nr 79/2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27.05.2019r

 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

  Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy ( tj. Dz.U 2018.917) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. 2009.105.870) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję zespół powypadkowy w składzie:

  1. Katarzyna Duda- specjalista ds. BHP
  2. Marlena Bąk- Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

 

§ 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest ustalenie czasu, miejsca, okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powstałego w dniu 23.05.2019r oraz sporządzenie protokołu powypadkowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.