główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.05.2019

OR.0050.70 .2019

ZARZĄDZENIE NR 70 /2019
WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 06 MAJA 2019r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie  powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice

 

Na podstawie art. 9a ust. 1 i ust.. 8  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) oraz § 2 Uchwały Nr 305/XLI/2010 r. Rady Gminy Kłomnice  z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i Uchwały Nr 10/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

WÓJT GMINY KŁOMNICE

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego: Panią Małgorzatę Szafraniec  ze względu na wniosek osoby zainteresowanej.

 

§ 2.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.