główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2019

OR.0050.67.2019

 

Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  Kłomnice

Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

zarządza się, co następuje :

 

§ 1. W dniu  02 maja 2019 roku ustala się czas pracy dla pracowników zatrudnionych w  Urzędzie  Gminy w Kłomnicach w godzinach od  7³° do 13³°.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .