główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.04.2019

OR.0050.57.2019

ZARZĄDZENIE NR 57/2019

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przejęcia nieruchomości w zamian za wygaszenie zobowiązania podatkowego

Na podstawie art. 26 ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 i ust.2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przejąć do gminnego zasobu nieruchomości w zamian za wygaszenie zobowiązania podatkowego w kwocie  160 000,00 zł, nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6, oznaczoną działką nr 491/4 i 492/4 o pow. 0,0705 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr CZ1C/00175976/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, do której prawo własności przysługuje Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 69.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Kierownikowi Referatu Finansowo-Księgowego.

§.3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.