główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.03.2019

OR.0050.39.2019

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r poz.994 ze zm.), art. 40 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 20 l7r poz.2077 ze zm.) z oraz art.45 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), w ramach rozdziału 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz.U. z 2017 r poz.1911 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam jednolite zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Kłomnice, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia oraz  Informację dodatkową do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kłomnice stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam wykaz jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zobligowanych do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z jednolitymi zasadami zarządzenia.

§ 3. Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.