główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.02.2019

OR.0050.25.2019

 Zarządzenie Nr 25/2019

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 13.02.2019 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2019.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 19/III/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję konkursową zwaną dalej „Komisją” w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2019

 

W skład Komisji wchodzą następujące osoby:

1) Adam Śliwakowski- Przewodniczący Komisji (Z-ca Wójta Gminy Kłomnice)

2) Ewa Dąbrowska – Członek Komisji (Skarbnik Gminy Kłomnice)

3) Barbara Mizera – Członek Komisji (Sekretarz Gminy Kłomnice)

4) Adam Worwąg – Członek Komisji ( Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Kłomnice)

5) Karolina Gonera – Członek Komisji (pracownik UG Kłomnice)

 

§ 2

 

Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik16 KB