główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2019

OR.0050.19.2019

Zarządzenie Nr 19/2019
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06.02.2019r.

w sprawie: ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2019.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie  Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, z późniejszymi zmianami.

 

Wójt Gminy Kłomnice,

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza nabór kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2019.

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty 
w otwartym konkursie ofert oraz formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji konkursowej zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach. Treść w/w ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.